KURZ KOMIKSU A MANGY

 

 

Máte rádi komiks? Chtěli byste vytvořit vlastní, ale nevíte jak začít? Nebo nevěříte že by jste nedokázali komiksové postavy nakreslit?

Přihlaste se do našeho kurzu Komiksové kresby. Seznámíte  se zde se základními vědomostmi potřebnými k vytvoření zdařilého komiksu a především se naučíte  nakreslit a pohybově oživit své vlastní postavičky. V tomto kurzu vás uvedeme do umění komiksu a Mangy, naučíte se humoristické ilustrace a jak vytvořit komiksovou postavu. Naučíte se také zachytit výraz tváře a těla, skutečné tělo a jak ztvárnit scenérii. K jejich zrodu a  realizaci budete vedeni krok po kroku zkušeným lektorem. Naučíme vás kreslit komiksové postavy pomocí  názorných ukázek, jak od samotného lektora, tak i z jednotlivých  komiksů. Bude pro vás také připravena hodina figurálních pohybovek podle živého modelu, kde se budete učit zachytit výraz těla a tváře. Zaručujeme individuální přístup, vedení a otevřenost vašim nápadům.

Kurz bude probíhat v angličtině s překladem

 

Termíny: letní semestr  – 19 lekcí,

15. 2.  – 29.6. 2018 (čtvrtky  19 – 21 hodin)

Na kurz se můžete přihlásit i v jeho průběhu – cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se neúčastnili

Lektor: Robert Cano 

Robert Cano pochází z Uruquaye, je ilustrátor komiksů i autor. V Montevideu na soukromé umělecké akademii Cultural del Plata vyučoval 2 roky ilustraci, komiks a Mangu. Jeho komiks o historii Uruquaye a indiánech kmene Charrua byl tamním Ministerstvem vzdělání a kultury deklarován jako národní kulturní zájem.

Cena: 5 000 Kč

Jednorázová platba za lekci 300 Kč ( 1 lekce = 120 min. ) – je nutné se předem přihlásit.

Pokud se přihlásíte v průběhu semestru, cena se počítá dle počtu zbývajících lekcí.

Zameškané lekce je možné nahradit po předchozí dohodě v jakémkoliv kurzu, ale pouze v rámci daného semestru. Do dalších semestrů se lekce NEPŘEVÁDÍ.

 

V tomto kurzu budete potřebovat

Sadu vlastních přírodních uhlů, sadu měkkých tužek, sadu fixů LINERŮ, fixativ, plastickou gumu, časem také akvarelové barvy a štětce vhodné pro akvarel. Papíry a ostatní materiál na kresbu bude v ateliéru k dispozici.

Na první lekci není potřeba mít s sebou žádný výtvarný materiál. Lektor vám se vším poradí, speciální výtvarný materiál bude možné dokupovat přímo v ateliéru. Papíry a ostatní materiál na kresbu budou v ateliéru k dispozici. (Vlastní výtvarný materiál je možné nechávat v ateliéru ve své krabici.) Během kurzu můžete využít občerstvení z kavárny Café Ateliér, která je propojená přímo s ateliérem.

 

Přihlásit na kurz se můžete emailem: doatelieru@gmail.com

nebo vyplněním tohoto formuláře:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Název kurzu

Mám otázku

english version below:

COMICS AND MANGA COURSE

Do you like comics? Would you like to create your own but you are not sure how to start or you do not believe you are able to draw comic characters?

Sign up for our Course of Comics Drawing. Here you will learn the basic knowledge needed to create a successful comic book and learn how to draw and animate your own characters. In this course we will introduce you the art of comics and Manga, you will learn humorous illustrations and how to create a comic character. You will also learn how to capture the face and body expression, the real body, and how to create the scenery. To be successful, you will be guided step by step by an experienced lecturer. We will teach you to draw comic characters using illustrative examples by the lecturer himself and from individual comics. There will also be a lesson of figural motion pictures based on a live model where you will learn to capture the expression of body and face. We guarantee an individual approach, leadership and openness to your ideas. The course will be in English with a translation into Czech.

Dates: summer semester – 19 lessons

15.2. – 29.6.2018 (Thursday 19 – 21pm)

Lecturer: Robert Cano

Price: 5 000 CZK

One-time payment for a lesson is 300 CZK (1 lesson = 120 mins) – it is necessary to register in advance.

If you sign up during the semester the price is calculated according to the number of lessons left.

Missed lessons can be compensated by attending any other course, but only after prior agreement and only within the given semester. Not possible to transfer any missed lesson into following semesters.

What you will need in this course:

Set of natural charcoal, set of soft pencils, set of LINER fixes, fixatives, plastic rubber, later on also watercolor paints and brushes suitable for watercolor. Papers and other drawing material will be available in the atelier.

There is no need to bring any material to the first lesson. The lector will advise you with choice, special art material as well as papers and other drawing material will be available at the place. (You can keep your own material in the atelier in your box.) During the course, you can enjoy refreshments from Café Ateliér which is connected directly with the atelier.

You can sign up for a course by email: doatelieru@gmail.com